top of page

ACTIVITIES & FACILITIES

PLAYGROUND

PLAYGROUND

Open 9:00 - 19:00

สนามเด็กเล่นของรีสอร์ทจะตั้งอยู่ในโซนของ ชมปู คาเฟ่ มีทั้งที่เป็นสไลด์เดอร์ บาร์โหน ม้าโยก และมีแทรมโปลีนยักษ์ที่ตั้งอยู่กลางน้ำให้เด็กได้เล่นอย่างสนุกสนาน

bottom of page